Italská slovesa: Konjunktiv imperfekta - Imperfetto del congiuntivo

01.01.2014 17:41
  • Konjunktiv imperfekta se používá v podmínkových souvětích, v nepřímé řeči a souskednosti časové. 
  • Vyskytuje se po slovech, výrazech a spojkách, které byly uvedeny pro konjunktiv přítomný, na vyjádření současnosti a předčasnosti v minulosti
  • U podmínkových souvětí: SE + konjunktiv imperfekta + podmiňovací způsob přtomný = KDYBY 

Tvoření Konjunktivu imperfekta

I. třída
parlassi         parlassimo
parlassi     parlaste
parlasse parlassero

II. třída

vendessi vendessimo
vendessi vendeste
vendesse    vendessero

III. třída

partissi partissimo
partissi partiste    
partisse     partissero

AVERE

avessi avessimo
avessi aveste
avesse avessero
ESSERE
fossi fossimo
fossi foste
fosse fossero

Vyjímky:

bere - bevessi, condurre - conducessi, dire - dicessi, dare - dessi, fare - facessi, porre - ponessi, trarre - traessi, stare - stessi

:

Kdybyste jste šla pěšky, trvalo by Vám to 20 minut. - Se andasse a piedi, ci metterebbe 20 minuti.

Kdybych jel tramvají, už bych tam byl. - Se prendessi il tram, sarei gia lí.

Kdybych měl čas, četl bych. - Se avesse il tempo, leggerei.