Italská slovesa: Budoucí čas - futuro semplice

12.09.2012 20:40

Futuro semplice slouží k vyjádření blízké i vzdálenější budoucnosti.

Tvoříme jej tak, že odtrhneme od infinitivu koncové e a přidáme následující koncovky.

ó emo
ai ete
á anno

Mluvit - parlare

parleró parleremo
parlerai parlerete
parlerá parleranno

Být - essere

saró saremo    
sarai sarete
sará     saranno

Mít - avere

avró avremo
avrai avrete
avrá avranno

 

Budoucí čas se u nepravidelných sloves tvoří:

a) pravidelně

dire -- diró

fare -- faró

b) s vypuštěním samohlásky před koncovkou

andare -- andró

potere -- potró

sapere - sapró

c) nepravidelně

venire - verró

volere - vorró

 

Př:

Zítra pojedeme k tetě. - Domani andremo da zia.

Prodám dům. - Venderó la casa.

Udělá to potom.- Lo fará dopo.