Italská výslovnost

Italská výslovnost není složitá. Italská slovíčka jsou navíc velmi zvučná, což Vám pomůže si italskou výslovnost zapamatovat bez potíží.

Abeceda

a, b - bi, c - ci [či], d - di [dy], e, f - effe, g - gi [dži], h - acca [akka], i, j - i lunga, k - kappa, l - elle, m - emme, n - enne, o, p - pi, q - cu [ku], r - erre, s - esse, t - ti [ty], u, v - vi, vu, w - vu doppia, x - ics, y - i greca/ipsilon, z - zeta [dzeta]

Výslovnost

C + A, O, U → [k] Capri, San Marco, cultura, banca, documento
C + E, I → [č] Sicilia, Cesare, Cecilia, Leonardo da Vinci, medicina

CIA, CIO, CIU → [ča, čo, ču] ciao, Luciano, cioccolata, speciale

DI, TI, NI → [dy, ty, ny] Martini, Verdi --> na rozdíl od češtiny samohláska "i" se nikdy nečte měkce, předcházejí-li souhlásky d, t, n
G + A, O, U → [g] Praga, lago, Augusto
G + E, I → [dž] Genova, Luigi, magico, geniale, tragedia

GIA, GIO, GIU → [dža, džo, džu] Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioconda, Perugia, 

GN → [ň] signore, Bologna, Lignano

H → nikdy se nevyslovuje

CHE → [ke] che cosa [ke kóza], Michelangelo [mikelandželo]
CHI → [ki] machina [makkina], chitarra [kitarra]
GHE → [ge] spaghetti [spagetty], Villa Borghese [villa borgése]
GHI → [gi] Dante Alighieri [aligiéri], Inghilterra [ingilterra]

QU → [ku] qui [kui] , qualita

S → [z] isola

S → [s] studente, interessante

Z → [c] Tiziano, grazie, Firenze, Venezia, situazione
Z → [dz] Zeus, zero, zoologo


VÍCE NA NAŠEM NOVÉM WEBU - https://italstinaonline.cz/